Privaatsusteade

Jõustumiskuupäev / viimane värskendus: 27. aprill 2020

Ettevõttes SecTeam me mõistame isikuandmete väärtust ja võtame privaatsust tõsiselt. Selles privaatsusteates selgitame, kuidas SecTeam OÜ (edaspidi ka "meie") kogub ja töötleb oma veebisaidi secteam.ee ja secteam.eu külastajate ning SecTeami klientide isikuandmeid.


See privaatsusteade kohaldub meie veebisaidi külastajale või SecTeami teenuste potentsiaalsele või tegelikule kliendile. Kõiki veebisaidi külastajaid ja kliente nimetatakse edaspidi ka kui “Sina” või “andmesubjekt”.


Kogu teabe, mida töödeldakse meie veebisaidi külastamisel või mõne meie teenuse kasutamisel, vastutavaks töötlejaks on SecTeam. See tähendab, et meie kohustus on määrata isikuandmete töötlemise eesmärk ja tagada isikuandmete töötlemise põhimõtete järgimine.


Privaatsusteate muutmisel avaldatakse muudetud versioon siin meie veebisaidil.

Milliseid isikuandmeid me töötleme

Me võime töödelda järgmisi andmesubjekti isikuandmete kategooriaid:

Me ei soovi, et ükski andmesubjekt edastaks meile eriliikidesse kuuluvaid isikuandmeid. Kui andmesubjekt seda siiski teeb, siis kustutame need eriliiki isikuandmed.

Mis on isikuandmete töötlemise eesmärk

Töötlemine lepingu täitmiseks

Töötleme Sinu isikuandmeid, et teostada kõike, mis on seotud meie teenuslepingu sõlmimisega ja selle lepingu täitmisega. See võib hõlmata mõnda järgmistest tegevustest:

Lepingu täitmise alusel võime me töödelda kõiki andmekategooriaid, mis on nimetatud eespool peatükis Milliseid isikuandmeid me töötleme.

Töötlemine õigustatud huvi alusel

Kõiki isikuandmeid, mida töötleme väljaspool lepingu täitmist, töödeldakse õigustatud huvi alusel järgmistel eesmärkidel:

Õigustatud huvi korral võime me töödelda kõiki andmekategooriaid, mis on nimetatud eespool peatükis Milliseid isikuandmeid me töötleme.

Kuidas me töötleme isikuandmeid

Töötleme isikuandmeid järgmistel põhimõtetel:

Me ei ole kohustatud andmesubjektide isikuandmeid kauem säilitama, kui seda ei nõua õigusaktid.

Kes on meie volitatud töötlejad

SecTeam on vastutav töötleja ja kasutab järgmisi volitatud töötlejaid isikuandmete töötlemiseks:

Mis on Sinu õigused

Sinul kui andmesubjektil on igal ajal ja vastavalt andmekaitse üldmäärusele õigus taotleda:

Nende õiguste kasutamiseks tuleb Sul edastada vastav avaldus aadressile [email protected]

Kuidas me kaitseme Sinu isikuandmeid

Me rakendame organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et tagada teie isikuandmete turvalisus.


Kui kellelgi on kahtlust seoses Sinu või teiste andmesubjektide isiku- või muude andmete konfidentsiaalsuse, tervikluse või käideldavuse osas, võtke meiega ühendust aadressil [email protected].


Me teavitame Sind, andmesubjekti, viivitamata isikuandmetega seotud rikkumistest, mis võib Sinu õigusi tõenäoliselt oluliselt ohustada. Seda tehes edastame rikkumise olemuse selges ja arusaadavas keeles ning kirjeldame võimalikke tagajärgi. Selgitame ka kasutusele võetud meetmeid intsidendi negatiivse mõju piiramiseks.

Kuidas toimub Sinu isikuandmete edastamine või avalikustamine

SecTeam ei edasta, müü ega avalda isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma Sind teavitamata (näiteks volitatud töötlejate nimetamine privaatsusteates).


Võib esineda olukordi, kus seaduse kohaselt peame me isikuandmeid avalikustama. Seda tehakse vastavalt andmekaitse üldmääruse sätetele.

Mis on meie kontaktid

Meile andmekaitsega seotud päringute saatmiseks on parim viis e-post: [email protected].


Julgelt võib edastada ka kirju ja faile krüpteeritult DigiDoc tarkvaraga või PGP/GnuPG tarkvaraga ([email protected] PGP avaliku võtme sõrmejälg:
C516 FAFC 3120 C34A F6A1 5EE8 2D36 04D9 31F6 7CCC).


Muud meie kui vastutava töötleja kontaktandmed leiate siit.

Kuidas esitada kaebust

Kõik teie kaebused ja kommentaarid on esmalt teretulnud meile. Kui siiski soovite kasutada oma õigust kaebuse esitamiseks järelevalveasutusele, siis Eesti Andmekaitse Inspektsiooni kontaktid leiate siit:www.aki.ee/en/contacts.